Jesteś w: Strona główna > Menu górne > Przydatne informacje > Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze


Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

Komu przysługują ?

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej udzielane są:

 • choremu wymagającemu całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, który powinien kontynuować leczenie;
 • pacjentowi niewymagającemu hospitalizacji na oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności otrzymał 40 punktów w skali Barthel  lub mniej (wymóg oceny skalą Barthel nie dotyczy dzieci do ukończenia 3 roku życia).

Kto ocenia stopień samodzielności?

Stopień Samodzielność pacjenta oceniają:

 • przed przyjęciem do zakładu opiekuńczego – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego;
 • w dniu przyjęcia do zakładu opiekuńczego oraz pod koniec każdego miesiąca – lekarz i pielęgniarka danego zakładu opiekuńczego.

Kto nie będzie przyjęty do Zakładu Opiekuńczego?

jeżeli w ocenie skalą Barthel pacjent otrzyma 40 punktów lub mniej, a podstawą do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie nie będzie przyjęty do ZOL . Takim pacjentom przysługuje inna forma pomocy.

Pacjent z zaawansowaną chorobą nowotworową – po spełnieniu określonych wymagań – może zostać objęty opieką paliatywną i hospicyjną, natomiast pacjentowi z chorobą psychiczną przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Miejsce świadczenia opieki.

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej są realizowane w warunkach stacjonarnych lub domowych.

Wykaz zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych realizujących  świadczenia z zakresu opieki długoterminowej znajduje się na stronie internetowej właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Rodzaje świadczeń:


Świadczenia Stacjonarne.

Realizowane w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia. Chory, który ukończył 18 lat i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi), przebywa tam do czasu ukończenia nauki.

Świadczenia realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują:

 • świadczenia udzielane przez lekarza, pielęgniarkę i psychologa;
 • rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
 • terapię zajęciową;
 • leczenie farmakologiczne i dietetyczne;
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne (przedmioty ortopedyczne) stosowane podczas udzielania świadczeń gwarantowanych.
 • edukację zdrowotną –pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w domu.

Świadczenia Domowe.

Usługi domowe realizowane są poprzez:

 • Zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa.

Zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie.

Świadczenie udzielane pacjentom:

 • z niewydolnością oddechową, którzy wymagają terapii oddechowej i  
 • którzy nie muszą przebywać na oddziałach intensywnej terapii lub w zakładach udzielających całodobowych świadczeń, lecz
 • wymagają stałego, specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Zadaniem Zespołu są badania diagnostyczne umożliwiające właściwą terapię oddechową w warunkach domowych. W szczególności to być m.in:

 • badania obrazowe (w tym RTG i USG – w pełnym zakresie),
 • badanie równowagi kwasowo-zasadowej krwi i gazów oddechowych w arterializowanej krwi kapilarnej.

Kto wypisuje skierowanie?

Świadczenia są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

Dokumenty, które należy dołączyć do skierowania :

 1. karta informacyjna leczenia szpitalnego,
 2. wyniki badań pacjenta oraz
 3. kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych:
  • w przypadku pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii zatrudnionego w szpitalu, w którym zakończono leczenie świadczeniobiorcy;
  • w przypadku pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza specjalistę chorób płuc zatrudnionego w szpitalu, w którym zakończono leczenie świadczeniobiorcy.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa.

Kto może być objęty?

chory, który w ocenie skalą Barthel otrzyma 40 punktów lub mniej.
Pacjenci objęci opieką hospicjum domowego, innego zakładu opiekuńczego udzielającego świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych lub zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie oraz będący w ostrej fazie choroby psychicznej, nie są obejmowani pielęgniarską opieką długoterminową domową.

Świadczenia gwarantowane :

 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samo-pielęgnacji (w tym nauka radzenia sobie z niesprawnością);
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
 • edukację zdrowotną chorego oraz członków jego rodziny;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Czas udzielania świadczenia:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 20:00,
 • soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Warunkiem udzielania świadczenia:

skierowanie lekarza, do którego dołącza się kartę oceny chorego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.


Źródło informacji :

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. poz. 960)

 

Opracowanie:
Joanna Figura
Warszawa, grudzień 2015 r.

Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku