Pozarentowe

Orzecznictwa dla celów pozarentowych dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 27.09.1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

Kto orzeka?

Powołane są do orzekania tego typu rent zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: powiatowe (pierwsza instancja) oraz wojewódzkie (druga instancja).
Stopień niepełnosprawności danej osoby orzeka się na czas określony lub na stałe, natomiast niepełnosprawność dziecka orzeka się zawsze na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

Komu przysługuje?

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych (orzeczenie o niepełnosprawności), jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku, które to naruszenie zostało wywołane:

  • wadą wrodzoną,
  • długotrwałą chorobą lub uszkodzeniem organizmu i którego okres trwania przewiduje się na czas dłuższy niż 12 miesięcy.

Orzeczenie o niepełnosprawności uprawnia do ubiegania się o: zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek stały a także do korzystania z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z 20.06.1997r. -Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 z późn. zm.) ze względu na ograniczenia sprawności ruchowej

Wobec osób, które ukończyły 16 rok życia ustala się trzy stopnie niepełnosprawności:

  • znaczny, do którego zalicza się osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagające (w celu pełnienia ról społecznych) stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
  • umiarkowany, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,
  • lekki, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się do m.in. celów:

  • szkolenia,
  • odpowiedniego zatrudnienia (m.in. w zakładzie pracy chronionej),
  • korzystania z programów PFRON,
  • zajęć rehabilitacyjnych.

Stopień niepełnosprawności danej osoby orzeka się na czas określony lub na stałe, natomiast niepełnosprawność dziecka orzeka się zawsze na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku