Komu przysługują

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej udzielane są:

  • choremu wymagającemu całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, który powinien kontynuować leczenie;
  • pacjentowi niewymagającemu hospitalizacji na oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności otrzymał 40 punktów w skali Barthel lub mniej (wymóg oceny skalą Barthel nie dotyczy dzieci do ukończenia 3 roku życia).

Kto ocenia stopień samodzielności?

Stopień samodzielność pacjenta oceniają:

  • przed przyjęciem do zakładu opiekuńczego – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego;
  • w dniu przyjęcia do zakładu opiekuńczego oraz pod koniec każdego miesiąca – lekarz i pielęgniarka danego zakładu opiekuńczego.

Kto nie będzie przyjęty do Zakładu Opiekuńczego?

Jeżeli w ocenie skalą Barthel osoba otrzyma 40 punktów lub mniej, a podstawą do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie nie będzie przyjęty do ZOL . Takim pacjentom przysługuje inna forma pomocy.

Pacjent z zaawansowaną chorobą nowotworową – po spełnieniu określonych wymagań – może zostać objęty opieką paliatywną i hospicyjną, natomiast pacjentowi z chorobą psychiczną przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Miejsce świadczenia opieki

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej są realizowane w warunkach stacjonarnych lub domowych.

Wykaz zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych realizujących  świadczenia z zakresu opieki długoterminowej znajduje się na stronie internetowej właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku