Renta socjalna

Kto orzeka?

Decyzje w sprawie renty socjalnej wydają te same organy, które oceniają niezdolność do pracy dla celów rentowych.

Komu przysługuje?

Renta socjalna przysługuje osobom, które z powodu niezdolności do pracy powstałej we wczesnym okresie życia nie miały i nie mają możliwości nabycia odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego (przewidzianego w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i koniecznego do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy) mogą ubiegać się o przyznanie RENTY SOCJALNEJ.

Renta socjalna przysługuje osobie, która:

 •  jest pełnoletnia,
 •  jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
  • przed ukończeniem 18 roku życia,
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25 roku życia,
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Osobie, która spełnia ww. warunki przysługuje:

 1. renta socjalna stała - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała;
 2. renta socjalna okresowa - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.
 3. Wszczęcie procedury

  Rozpoczęcie procedury następuje na tych samych zasadach jak dla potrzeb rentowych.

  Pobierz wniosekPolub nas na facebooku Polub nas na facebooku