Rentowe

Kto orzeka?

Orzecznictwo rentowe prowadzą głównie: ZUS i instytucje orzecznicze: tj. lekarze rzeczoznawcy i komisje lekarskie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

Orzekaniem o niezdolności do pracy do celów rentowych zajmuje się lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ocenia on stopień niezdolności do pracy. Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie, na podstawie którego ZUS podejmuje decyzję w sprawie świadczeń rentowych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z FUS obecnie renty z tytułu niezdolności do pracy będą przyznawany na czas określony, nie dłuższy niż na 5 lat. Tylko w wypadku, gdy zgodnie z wiedza medyczną nie ma rokowań na poprawę stanu zdrowia renta może być przyznana na okres dłuższy. Osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy składa wniosek o rentę we właściwym terenowo oddziale ZUS.
 

Komu przysługuje renta?

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie warunki: jest niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, niezdolność do pracy powstała w okresach ściśle określonych w ustawie

Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Możliwe jest orzeczenie:

  • całkowitej niezdolności do pracy, gdy osoba utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy,
  • częściowej niezdolności do pracy, gdy osoba utraciła - w znacznym stopniu - zdolność do pracy zgodnej z posiadanym przez nią poziomem kwalifikacji

Jak wygląda wszczęcie procedury?

Postępowanie wszczyna się na podstawie wniosku. Osoba zainteresowana otrzymaniem renty lub upoważniony przez nią pełnomocnik składa go na piśmie lub ustnie do protokołu w ZUS, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, albo u swego pracodawcy.
Wniosek taki można wycofać, nie później jednak niż do momentu uprawomocnienia się decyzji dotyczącej danego świadczenia, czyli w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia.

Wypłata świadczenia, wynikająca z decyzji ZUS, następuje w najbliższym terminie płatności świadczenia. Jeżeli prawo do renty zostało udowodnione, ale zainteresowany nie przedłożył dowodów niezbędnych do ustalenia jej wysokości, ZUS przyznaje świadczenie zaliczkowe (przybliżone do kwoty przewidywanej).
Decyzje w sprawie świadczeń wydają (ZUS), właściwe ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego.
 

Orzekanie o niezdolności do samodzielnej egzystencji

W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych orzeka się (trwałe lub okresowo) niezdolność do samodzielnej       egzystencji. Osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji i całkowicie niezdolnej do pracy przysługuje dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny wynosi 106,41 zł miesięcznie (kwotę dodatku podwyższa się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja). Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku